You are currently viewing Основни права

Основни права

     Основните права на гражданите са поместени в Конституцията на Република България. В следващите статии ще отделя място да ги разгледам поотделно, атук ще ги представя в обобщен вариант.

– Право на живот. Самото му прогласяване не е достатъчно загарантирането му. Затова са изградени механизми за неговата защита.
– Право на лична свобода и неприкосновеност.
– Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право назащита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещупосегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
– Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.
– Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени.
– Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели.
– Всеки български гражданин има право да се завръща в страната.
– Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани.
– Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. 
– Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.
– Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
– Печатът и другите средства за масова информация са свободни и неподлежат на цензура.
– Всеки има право да търси, получава и разпространява информация.
– Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.
– Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.
– Гражданите могат свободно да се сдружават.
– Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи.
– Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството.
– Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.
– Гражданите имат право на труд.
– Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване. Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите стопански интереси.
– Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси.
– Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане.
– Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.
– Всеки има право на образование.
– Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, което се признава и гарантира от закона.
– Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. 
– Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или
застрашени негови права или законни интереси. 

Източници: КРБ