ЦЕНИ

Работя според установените с Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Като адвокат мога да оказвам безплатна правна помощ на:
1. Материално затруднени лица;
2. Лица, които имат право на издръжка;
3. Близки и роднини, както и на юристи.

Предоставям Ви няколко начина, по които да разберете цената на дадена услуга:
– таблицата по-долу, в която са посочени част от услугите;
– изтегляне на прикачения файл с Наредбата за минималните размери на
адвокатските възнаграждения;
– отправяне на запитване чрез контактната форма.

Услуга Цена в лв.
Устна консултация
50-100
Писмена консултация
200
Почасова консултантска дейност
100
Проучване на дело
450
Жалби и сигнали
200
Изготвяне на нотариална покана
200
Съставяне на договори и други документи
В зависимост от документа (вижте прикачения файл)
За учредяване, регистриране и вписване на промени в ТР
250-500
Текуща правна помощ по договор с ю.л. или ЕТ
800/месец
Процесуално представителство, защита и съдействие:
- по дела с определен интерес
В зависимост от интереса (вижте прикачения файл)
- при неоценяеми искове по граждански дела
1000
- развод по исков ред
1200
- развод по взаимно съгласие
800
- при делба
1500 на фаза
Други
(вижте прикачения файл)

©Нанси Дахабре - Всички права запазени 2019 - 2023