ЦЕНИ

Работя според установените с Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Като адвокат мога да оказвам безплатна правна помощ на:
1. Материално затруднени лица;
2. Лица, които имат право на издръжка;
3. Близки и роднини, както и на юристи.

Предоставям Ви няколко начина, по които да разберете цената на дадена услуга:
– таблицата по-долу, в която са посочени част от услугите;
– изтегляне на прикачения файл с Наредбата за минималните размери на
адвокатските възнаграждения;
– отправяне на запитване чрез контактната форма.

Услуга Цена в лв.
Устна консултация
30
Писмена консултация
60
Почасова консултантска дейност
60
Проучване на дело
300
Жалби и сигнали
50
Изготвяне на нотариална покана
50
Съставяне на договори и други документи
В зависимост от документа (вижте прикачения файл)
За учредяване, регистриране и вписване на промени в ТР
150-600
Текуща правна помощ по договор с ю.л. или ЕТ
400/месец
Процесуално представителство, защита и съдействие:
- по дела с определен интерес
В зависимост от интереса (вижте прикачения файл)
- при неоценяеми искове по граждански дела
600
- развод по исков ред
600
- развод по взаимно съгласие
400
Образуване на изпълнително дело
200
Обжалване на действията на съдебен изпълнител
200
Други
(вижте прикачения файл)

©Нанси Дахабре - Всички права запазени 2019 - 2020