Услуги

КОНСУЛТАЦИИ

• Устни
• Писмени
• Проучване на дело с даване на мнение
• Становища по други въпроси

ИЗГОТВЯНЕ НА КНИЖА

• Жалби
• Сигнали
• Заявления
• Пълномощни
• Нотариални покани
• Договори
• Споразумения
• Други

Представителство

• Процесуална защита и съдействие по граждански, административни, наказателни и административно- наказателни дела.
• Представителство пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

Сфери на дейност

– консултации относно всички семейноправни въпроси
– съдействие при избор на режим на семейните отношения
– изготвяне на брачни договори
– развод по взаимно съгласие
– развод по исков ред
– искове за по-голям дял от имуществото придобито по време на брака
– искове за издръжка
– искове при спор за родителски права
– искове за установяване или оспорване на произход на дете
– консултации по въпроси свързани с процедурите по осиновяване; припознаване; поставяне под запрещение; настойничество
– съдействие за защита от домашно насилие и други

– консултации относно наследствени права и тяхната защита, както и проучване на открито наследство
– изготвяне на завещания и на документи във връзка с приемане/отказ от наследство
– процесуално представителство при съдебна делба и съдействие при извънсъдебна делба
– оспорване на недействителни завещания
– искове за възстановяване на накърнена запазена част от наследството
– защита при дела относно спорове за движимости и недвижими имоти,
придобити по наследство
– съдействие при нотариални сделки – покупко-продажба, дарение, замяна, договор за доброволна делба и други
– консултации относно други наследственоправни въпроси

– изготвяне на договори
– консултации по вещноправни въпроси при придобиване или продажба на недвижим имот
– искове за защита на правото на собственост и други вещни права
– иск за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
– други искове свързани със собствеността
– съдействие при доброволна и представителство при съдебна делба на съсобствени имоти и вещи
– учредяване на право на строеж, право на ползване, надстрояване, пристрояване, сервитути
– вписване и поправка на факти и обстоятелства в имотния регистър
– регистрация на ЖСК и кооперации
– консултации относно други права, свързани със собствеността

– правни консултации във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделка и съдействие при провеждането на преговори
– подготовка на сделки и документи изискващи нотариална форма
– изготвяне на договори, свързани с гражданско-правни отношения между физически и юридически лица в т.ч. предварителни договори, договори за покупко-продажба на движими и недвижими вещи, договори за изработка, договори за замяна, договори за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, договори за дарение и спонсорство, договори за наем и аренда, договори за заем и заем за послужване, договор за поръчка и други
– иск за обявяване на сключен предварителен договор за окончателен.
– оспорване на недействителни сделки.
– разваляне на договори
– иск за неоснователно обогатяване.
– иск за непозволено увреждане.
– обезпечения
– неустойки, лихви, разноски – съдействие при претендирането им
– изготвяне на извънсъдебни споразумения между страните

– изготвяне на договори съгласно Търговския закон и консултации по търговски сделки
– учредяване и регистриране на търговци
– вписване на промени в Търговския регистър
– регистрация на юридически лица с нестопанска цел
– обявяване на ГФО в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
– абонаментно месечно обслужване по правни въпроси
– образуване и водене на заповедни производства и на изпълнителни дела за събиране на вземания
– действия във връзка с обезпечението и събирането на вземания
– прекратяване и ликвидация на търговски дружества

– консултации и представителство по изпълнителни дела
– образуване на изпълнително дело
– образуване на заповедно производство
– издаване на заповед за изпълнение и снабдяване с изпълнителен лист
– съдействие за събиране на вземания от фирми или физически лица чрез държавен или частен съдебен изпълнител
– изготвяне на частни жалби и отговори на частни жалби
– проучване на имущественото състояние на длъжника
– обезпечаване на вземанията по изпълнителни дела – запор, възбрана, опис и други
– спиране и прекратяване на изпълнителни дела
– обжалване действията на съдебен изпълнител

– консултации във връзка с трудовото законодателство, в т.ч. работно време, почивки, отпуски, безопасни условия на труд, трудов стаж и
пенсионни права и други
– иск за отмяна на уволнение
– иск за възстановяване на работа
– иск за дължими трудови възнаграждения
– други искове по Кодекса на труда
– съдействие при преговори между работодател и работник/служител за извънсъдебно решаване на трудовоправни спорове
– обезщетения за трудова злополука и професионално заболяване и други
обезщетения по трудовото правоотношение
– оспорване на наложени дисциплинарни наказания
– процесуално представителство пред съд във връзка с трудови спорове
– представителство пред Инспекцията по труда, НОИ и НАП във връзка с трудови правоотношения

Предоставям консултации, становища и процесуално представителство и по други казуси. Сътруднича си с колеги-адвокати, практикуващи в различни сфери на правото и специалисти в конкретните области, поради което ще Ви препратя към някой от тях, ако не мога да Ви помогна лично.
Съдействам с всички възможни правни средства за защита на правата и законните Ви интереси, съобразно действащото законодателство. Не се притеснявайте да отправите запитване. Отговорите не представляват становище или консултация, а имат за цел да Ви ориентират какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно чл. 45 от Закона за адвокатурата, адвокатът е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето.

©Нанси Дахабре - Всички права запазени 2019 - 2023