You are currently viewing Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТ

Изисквания

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18г. възраст и без психически отклонения) физическо лице с местожителство в страната.

Не може да бъде едноличен търговец лице, което:

– е в производство за обявяване в несъстоятелност;

– е невъзстановен в правата си несъстоятелен търговец;

– е осъдено за банкрут;

– е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

– е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Процедура

Името (фирмата) на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното му име, с което е известен в обществото. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

Преди регистрация следва да се провери свободно ли е избраното име, а също така може да се запази такова, срещу такса от 50 лв.

Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление (А1), в което се посочват:

– името, местожителството, адресът на лицето и ЕГН;

– фирмата, под която ще се извършва дейността;

– седалището и адресът на управлението на дейността;

– предметът на дейност.

Освен заявлението, следва да се подадат и други документи:

– декларация по чл. 57 и чл. 58 от Търговския закон;

– декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър;

– спесимен (образец от подписа на търговеца);

– платежно за внесена държавна такса, която е в размер на 30 лв.

Препоръчително е документите да се подготвят в цялост предварително, за да няма изненади и попълване в последния момент на място в Агенция по вписванията. За спесименът е необходима и нотариална заверка. Държавната такса може да заплати на място в Агенцията.

Самото подаване на документи може да стане лично от търговеца или от адвокат с пълномощно. Има вариант и за електронно подаване (чрез електронен подпис, какъвто има адвокатът) като в този случай държавната  такса ще е на половин цена.

Разходите са свързани с вече спомената държавна такса – 30/15 лв. (плюс такса за банков превод, в зависимост от банката), 6 лв. за нотариална заверка, 150 лв. – минималната сума за адвокатско възнаграждение за услугата, запазване на име (по желание) – 50 лв.

Срокът за отговор от Агенцията е от 1 до 3 дни, като при отказ има указания за евентуалните допуснати грешки в подадените документи. След поправяне, процедурата се повтаря с ново подаване на комплекта.

Предимствата на ползване на услугите на адвокат са, че получавате професионална консултация, изготвяне на всички необходими документи в кратки срокове и спестявате на време. Ако имате допълнителни въпроси за регистрация на ЕТ (или дружество), можете да ми отправите запитване през контактната форма.

 

Източници: Търговски закон, Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията